Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden het Bruidsmeisje

Versie april 2020

DEFINITIES:

Bruidsmeisje: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Vivian ter Huurne, handelend onder de naam “Bruidsmeisje”; “het Bruidsmeisje”; “Weddingplanner het Bruidsmeisje”; en “het Bruidsmeisje | Weddingplanner”, gevestigd te Velp, aan de Ulenkamp 3 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 09219374.
Opdrachtgever: de wederpartij van Bruidsmeisje zijnde de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Bruidsmeisje heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft en/of evenement (zowel consumenten als bedrijven), of in wiens naam Bruidsmeisje een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bruidsmeisje geen invloed kan uitoefenen en waardoor Bruidsmeisje niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
Onder overmacht worden mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
• mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
• een dag of dagen van nationale rouw;
• contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
• overheidsbesluiten;
• werkstaking;
• natuurrampen;
• ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Bruidsmeisje;
• sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
• epidemieën of pandemieën

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bruidsmeisje alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen Bruidsmeisje en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Bruidsmeisje uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING, INHOUD OVEREENKOMST EN INSCHAKELING DERDEN

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Bruidsmeisje niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4 De Overeenkomst tussen Bruidsmeisje en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Bruidsmeisje van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.
2.5 Indien Bruidsmeisje op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden de door Bruidsmeisje gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.
2.6 In geval de Overeenkomst tussen Bruidsmeisje en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2.7 Bruidsmeisje heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.8 Indien Bruidsmeisje derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal zij dit zo nodig communiceren.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Bruidsmeisje overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Bruidsmeisje gewenste vorm en wijze aan Bruidsmeisje ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Bruidsmeisje onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bruidsmeisje ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Bruidsmeisje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bruidsmeisje bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Bruidsmeisje noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Bruidsmeisje in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Bruidsmeisje in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3.6 Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Bruidsmeisje schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.
3.7 Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd(en) voor Bruidsmeisje en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van Bruidsmeisje is gelegen dan zal Bruidsmeisje de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Bruidsmeisje en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.
3.8 Opdrachtgever geeft toestemming aan Bruidsmeisje tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Bruidsmeisje.
3.9 Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Bruidsmeisje hiervoor een bedrag van € 175,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Bruidsmeisje is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Bruidsmeisje van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bruidsmeisje het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Bruidsmeisje overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Bruidsmeisje om de opdracht correct uit te voeren.
4.6 De stylingmaterialen die Bruidsmeisje ter beschikking stelt blijven eigendom van Bruidsmeisje met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Bruidsmeisje worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Bruidsmeisje te vergoeden.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Bruidsmeisje de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Bruidsmeisje behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Bruidsmeisje is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag Bruidsmeisje het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Bruidsmeisje, dat in redelijkheid niet van Bruidsmeisje mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Bruidsmeisje zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Bruidsmeisje zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 – HONORARIUM

6.1 Het honorarium van Bruidsmeisje is exclusief onkosten van Bruidsmeisje en exclusief declaraties van door Bruidsmeisje ingeschakelde derden.
6.2 De door Bruidsmeisje gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,50 per gereden kilometer.

Artikel 7 – BETALING

7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de Overeenkomst, 40% halverwege de planning van de bruiloft en 20% de week voor de bruiloft. Bij een trouwadviesgesprek en coachingsgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden.
7.2 Indien de bruiloft om welke reden dan ook wordt verplaatst door Opdrachtgever naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met Bruidsmeisje. Voor verplaatsing naar het opeenvolgende kalenderjaar wordt een meerprijs van 50% extra van de minimale omzetgarantie gefactureerd, plus eventueel meerwerk (uren op basis van nacalculatie).
7.3 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Bruidsmeisje anders is overeengekomen.
7.4 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst.
7.5 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.6 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Bruidsmeisje aanspraak maken op:
• de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• indien Opdrachtgever consument is de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw, afhankelijk van Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen;
• indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 200,00;

Artikel 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

8.1 Reclames dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Bruidsmeisje te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bruidsmeisje in staat is adequaat te reageren.
8.2 Bruidsmeisje dient in staat te worden gesteld de ingediende reclame te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bruidsmeisje slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
8.3 Het tijdig reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Bruidsmeisje heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Bruidsmeisje onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
9.2 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de Opdrachtovereenkomst schriftelijk te beëindigen/annuleren.
9.3 Indien de opdrachtgever, zijnde een bedrijf, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bedragen:
a. bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15% van het overeengekomen bedrag;
b. langer dan 8 weken voorafgaand aan het evenement: 75% van het overeengekomen bedrag;
c. bij annulering binnen 3-8 weken voorafgaand aan het evenement: 90% van het overeengekomen bedrag;
d. bij annulering tussen 3 weken of korter voorafgaand aan het evenement: 100% van het overeengekomen bedrag.
9.4 Indien de opdrachtgever, zijnde een consument, de overeenkomst annuleert, dan worden de redelijke kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen:
a. bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15 % van het overeengekomen bedrag;
b. bij annulering langer dan 8 weken voorafgaand aan de bruiloft: 70% van het overeengekomen bedrag;
c. bij annulering 8 weken of korter en langer dan 1 week voorafgaand aan de bruiloft: 80% van het overeengekomen bedrag;
d. bij annulering 1 week of korter voorafgaand aan de bruiloft: 90% van het overeengekomen bedrag.
9.5 De kosten genoemd in lid 3 en lid 4 laten onverlet de kosten gemaakt aan derden door Bruidsmeisje die aan Opdrachtgever kunnen worden doorberekend.
9.6 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bruidsmeisje op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bruidsmeisje de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
9.7 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten waarvan opdrachtgever een bewijs levert aan Bruidsmeisje, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Dit om eventueel risico af te dekken voor overmacht of uitstel en/of annulering van de overeenkomst door een sterfgeval, ziekte, epidemie en/of anderszins. Het bruidspaar blijft anders immer aansprakelijk en dan gelden de annuleringsvoorwaarden conform artikel 9.4.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Bruidsmeisje zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Bruidsmeisje onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Bruidsmeisje voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Bruidsmeisje die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Bruidsmeisje slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Bruidsmeisje is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Bruidsmeisje in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Bruidsmeisje toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Bruidsmeisje is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Bruidsmeisje gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
10.4 Als Bruidsmeisje bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.2 dan is Bruidsmeisje nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Bruidsmeisje de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
10.5 Bruidsmeisje is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Bruidsmeisje of derden.

Artikel 11 – VRIJWARING

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Bruidsmeisje voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Bruidsmeisje onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Bruidsmeisje en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Bruidsmeisje voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Bruidsmeisje voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.
11.4 Indien Opdrachtgever aan Bruidsmeisje informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – OVERMACHT

12.1 Bruidsmeisje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Bruidsmeisje op de hoogte gesteld als er sprake is overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Bruidsmeisje bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
12.3 Bruidsmeisje kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4 In geval van overmacht zal Bruidsmeisje zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
12.5 Voor zoveel Bruidsmeisje ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bruidsmeisje gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bruidsmeisje gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Bruidsmeisje zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Bruidsmeisje niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Bruidsmeisje behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
14.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Bruidsmeisje, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Bruidsmeisje toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN

15.1 Geschillen tussen Bruidsmeisje en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Bruidsmeisje.
15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Bruidsmeisje zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op elke rechtsverhouding tussen Bruidsmeisje en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Wordpress cookies

wordpress_test_cookie, PHPSESSID

Advertising

Analytics

Cookies benodigd voor analytics. Onze data wordt niet met derden gedeeld

_ga, _gid